**תמיד מומלץ להעזר בטכנאי מזגנים מוסמך ובעל תעודת מקצועית. טכנאי מזגנים בגדרה יספק לכם את כל המידע הנדרש ובמידה ותזדקקו לשירותיו ישמח לעמוד לרשותכם.

הפעלת המזגן במצב קירור

עקרון הפעולה

המזגן סופג ושואב את החום בחדר ומעביר אותו ליחידה החיצונית כך שבחדר יש פחות חום והטמפרטורה

נמוכה יותר. תפוקת הקירור עולה או יורדת בהתאם לטמפרטורה החיצונית.

הגנה מפני קפיאה

אם המזגן פועל במצב קירור (COOL (וטמפרטורת בחדר נמוכה, יכול להיווצר קרח (קפיאה) במחליף החום

של היחידה הפנימית. במצב זה המדחס (יחידה חיצונית) מפסיק את פעולתו כדי לשמור על היחידה

החיצונית ולהפשיר את מחליף החום.

הפעלת המזגן במצב חימום

עקרון הפעולה

המזגן סופג ושואב את החום מהיחידה החיצונית ומעביר אותו לחדר דרך היחידה הפנימית. תפוקת

החימום עולה או יורדת בהתאם לטמפרטורה החיצונית.

אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מידי, יש לחמם עם עזרי חימום נוספים.

הפשרה

כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה אך הלחות גבוהה, יכול להיווצר קרח ביחידה החיצונית אשר

ישפיע על תפוקת החימום. פעולת היחידה החיצונית עלולה להיפסק במצב הפשרה אוטומטית. פעולת

החימום תיפסק למשך 12-3 דקות.

במהלך פעולת ההפשרה האוטומטית, מאוורר היחידה הפנימית ומאוורר היחידה החיצונית אינם

פועלים.

במהלך פעולת ההפשרה, נורית חיווי החימום של היחידה הפנימית מהבהבת, והיחידה החיצונית עלולה

לפלוט אדים. זאת לא תקלה, בנוסף יופיע חיווי 1H על התצוגה הפנימית.

בסיום ההפשרה, פעולת החימום מתחדשת באופן אוטומטי.

מניעת החדרת אוויר קר בהפעלה בחימום

עם הפעלת המזגן בחימום, מאוורר היחידה הפנימית לא יפעל למשך כ-2 דקות על מנת למנוע מהאוויר

הקר להיכנס לחדר כל עוד שמחליף החום לא הגיע לטמפרטורה הרצויה.

הערה: טווח הטמפרטורות בו המזגן יפעל בצורה יעילה: מ-C°7 -עד C°43

פונקציות השלט

הערה :הקפד על קו ראייה פנוי ללא חסימה כלשהי בין העינית של המזגן לבין השלט-רחוק. אין להפיל או

להשליך את השלט, אין לאפשר חדירת נוזלים לתוכו ואין לחשוף אותו לקרינת שמש או לטמפרטורות חמות

מאוד. לאחר חיבור המזגן לחשמל המזגן משמיע צפצוף. מרגע זה ניתן להפעיל את המזגן באמצעות

השלט.

לחצן OFF/ON לחצן הפעלה/כיבוי

להפעלת המזגן, לחץ על הלחצן פעם אחת. לכיבוי המזגן, לחץ לחיצה נוספת.

לחצן MODE מצב פעולה

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במצב הפעולה הרצוי – Auto) אוטומטי), Cool) קירור), Dry) ייבוש),

Fan) אוורור), Heat) חימום). מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא Auto) אוטומטי).

 

במצב אוטומטי המזגן יפעל באופן אוטומטי בהתאם לכיוונים שנקבעו ע"י היצרן. במצב זה לא ניתן לכוון

את הטמפרטורה ומהירות המאוורר והטמפרטורה לא תוצג בתצוגה.

במצב קירור סימן יידלק ביחידה הפנימית. לחץ על לחצן או על מנת לקבוע את

הטמפרטורה הרצויה. לחץ על לחצן "FAN "על מנת לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצנים

ו – על מנת לכוון את מדפי הטיית אוויר.

במצב יבוש המזגן יפעל במהירות נמוכה וסימן יידלק ביחידה הפנימית. במצב ייבוש לא ניתן לכוון

את מהירות המאוורר. לחץ על לחצנים ו – על מנת לכוון את מדפי הטיית האוויר.

במצב אוורור המזגן יופעל כמאוורר בלבד ללא קירור או חימום. כל הסימנים יהיו כבויים. לחץ על לחצן

FAN על מנת לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצנים ו – על מנת לכוון את מדפי הטיית

אוויר.

במצב חימום סימן יידלק ביחידה הפנימית. לחץ על לחצן או על מנת לקבוע את

הטמפרטורה הרצויה. לחץ על לחצן FAN על מנת לכוון את מהירות המאוורר. לחץ על לחצנים

ו – על מנת לכוון את מדפי הטיית אוויר.

לחצן FAN מהירות מאוורר

הגדרת מהירות המאוורר: אוטומטי, מהירות נמוכה, מהירות נמוכה בינונית, מהירות בינונית, מהירות

בינונית גבוהה, מהירות גבוהה:

לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במהירות המאוורר הרצויה – Auto) אוטומטי), Speed Low

(מהירות נמוכה), Speed Medium-Low ) מהירות נמוכה בינונית), Speed Medium) מהירות בינונית),

Speed High Medium) מהירות בינונית גבוהה), Speed High) מהירות גבוהה).

בעת הפעלת המזגן מהירות ברירת המחדל היא אוטומטית. במצב אוטומטי לא ניתן לשנות את מהירות

המאוורר. מהירות המאוורר מבוקרת באופן אוטומטי.

לחצן Turbo טורבו

לחצן זה מפעיל ומכבה את פונקצית הטורבו במצבי הפעולה קירור וחימום. כאשר בוחרים בפונקצית

הטורבו, סימן הטורבו מופיע בתצוגה. מצב זה מתבטל באופן אוטומטי אם משנים את מצב הפעולה של

המזגן או את מהירות המאוורר. פונקצית הטורבו מאפשרת למזגן להגיע לטמפרטורה שכוונה בזמן הקצר

ביותר.

לחצני מעלה/מטה

הלחצנים / משמשים להעלאה או להורדה של הטמפרטורה הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ למשך

2 שניות; תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע

ערך הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות צלסיוס C °או במעלות פרנהייט F .°

.86°F עד 61°F-ומ, 30°C עד 16°C הוא הטמפרטורות טווח

לחצן Sleep שינה

לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את מצב השינה במזגן. במצב שינה הסמל מוצג. מצב ברירת

המחדל בעת הפעלת המזגן הוא OFF .פונקצית השינה מתבטלת ברגע שמכבים את המזגן.

לאחר לחיצה על לחצן SLEEP ניתן לכוון את משך הפעולה. את פונקצית השינה לא ניתן להפעיל באוורור

ובאוטומטי.

I Feel לחצן

כיוון הטמפרטורה הרצויה בנקודה מסוימת בחדר.

פונקציה זו נועדה לאפשר את קריאת הטמפרטורה מאזור השלט. יש למקם את השלט ליד המשתמש.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את הפונקציה Feel I .הסימן מופיע בתצוגה. לחיצה נוספת

מכבה פונקציה זו.

Timer On / Timer Off בהשהיה הפעלה לחצן

לחצן זה קובע את זמן פעולת המזגן בהשהיה. לאחר לחיצה על לחצן ON TIMER חיווי נעלם, הסימן

ON בתצוגת השלט מהבהב וצפצוף נשמע. בזמן הפעולה חובה קשר עין ישיר בין השלט לצג המזגן.

לחץ על לחצן או כדי לכוון את זמן הפעלת המזגן בהשהיה. לאחר כל לחיצה על לחצן או

כוון שעת ההפעלה יורדת או עולה בדקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תגרום

לשינוי מהיר של כוון הזמן. לאישור זמן ההפעלה לחץ פעם נוספת על לחצן ON TIMER .

הסימן ON יפסיק להבהב והסימן בתצוגה יופיע קבוע.

ביטול ON TIMER) ביטול השהיה בהפעלה): לחץ פעם נוספת על לחצן ON TIMER כדי לבטל את

ההשהיה בהפעלה.

לחצן כיבוי בהשהיה Off Timer

לחצן זה קובע את זמן כיבוי המזגן בהשהיה. לאחר לחיצה על לחצן OFF TIMER חיווי נעלם והסימן

OFF בתצוגת השלט מהבהב וצפצוף נשמע. בזמן הפעולה חובה קשר עין ישיר בין השלט לצג המזגן.

לחץ על לחצן או כדי לכוון את זמן כיבוי המזגן בהשהיה. לאחר כל לחיצה על לחצן או כוון

שעת הכיבוי יורדת או עולה בדקה אחת. לחיצה ממושכת (מעל 2 שניות) על לחצני הכיוון תגרום לשינוי

מהיר של כוון הזמן. לאישור זמן הכיבוי לחץ פעם נוספת על לחצן OFF TIMER .

הסימן OFF יפסיק להבהב וסימן בתצוגה יופיע קבוע.

ביטול OFF TIMER :לחץ פעם נוספת על לחצן OFF TIMER כדי לבטל את הפסקת ההשהיה.

פונקצית TIMER MULTI מחזורי הפעלה מרובים

ראה פירוט בפרק היכרות עם הפונקציות המיוחדות במזגן, עמוד 16 .

לחצן CLOCK כיוון שעון

לחץ על לחצן זה על מנת לכוון את השעון. החיווי מהבהב. בתוך 5 שניות לחץ או על מנת

לכוון את השעון. כל לחיצה תוסיף או תוריד דקה אחת. לחיצה ממושכת) מעל 2 שניות (על לחצני הכיוון

תשנה את כיוון השעון במהירות.

שחרר את הלחיצה כאשר השעון יראה את השעה הנכונה. לחץ שנית על לחצן CLOCK על מנת לאשר את

כיוון השעון. סימן יפסיק להבהב.

לחצן Quiet מצב שקט

לחץ על לחצן QUIET .על הצג יופיע חיווי ו-AUTO עבודה במצב שקט (מצב לילה). מהירות המאוורר

קבועה ואוטומטית. לא ניתן במצב זה לשנות את מהירות המאוורר. ביציאה ממצב שקט החיווי ייעלם

מהצג. לא ניתן להפעיל מצב QUITE במצב FAN ובמצב DRY .

Wi-Fi לחצן

לחץ על לחצן Fi-Wi לאפשור או ביטול פונקצית ה-Fi-Wi .כאשר פונקציה זו פועלת, חיווי Fi-Wi מופיע בצג

השלט.

לשחזור ברירת המחדל של המפעל לפונקציה זו, כאשר המזגן כבוי לחץ על לחצן MODE ועל לחצן זה

למשך שנייה אחת.

כדי להתחבר ל Fi-Wi יש להוריד את האפליקציה Smart Ewpe מחנות האפליקציות.

לחצן תאורת תצוגה Light

לחצן תאורה בתצוגה של היחידה הפנימית משמש לכיבוי והפעלת תאורת התצוגה ביחידה הפנימית.

לחצן בריאות ואוויר צח

לחצנים אלו אינם פעילים.

לחצן טמפרטורה Temp

לחצן זה מאפשר לראות את טמפרטורת החדר והטמפרטורה החיצונית על הצג של היחידה הפנימית.

 

נתן לבחור באופן מחזורי את מצבי התצוגה הבאים: הצגת הטמפרטורה הרצויה – בחר את סימן החדר ,

הטמפרטורה השוררת בחדר ברגע נתון והטמפרטורה החיצונית ברגע נתון . במידה וסימן

הטמפרטורה החיצונית אינו מופיע, הסמן הקבוע בשלט יהבהב ויעלם.

הערה: במצב הפעלת לחצן TEMP ערכי הטמפרטורה יופיעו בצג השלט לכמה שניות.

פונקציות המופעלות באמצעות צירוף לחצנים

פונקצית חיסכון באנרגיה

בזמן הפעלת המזגן בקירור, לחיצה בו-בזמן של לחצן TEMP ולחצן CLOCK תפעיל את הפונקציה של

"חיסכון באנרגיה". ברגע שפונקציה "חיסכון באנרגיה" מופעלת, על השלט רחוק יופיע חיווי SE והמזגן

יתאים אוטומטית את הטמפרטורה כדי לקבל את החיסכון באנרגיה. בלחיצה נוספת בו-בזמן על לחצנים

TEMP ו-CLOCK פונקצית "חיסכון באנרגיה" נפסקת.

הערות:

 בזמן פעולת המזגן בפונקציה "חיסכון באנרגיה" מהירות המאוורר והטמפרטורה נקבעים באופן

אוטומטי.

 אם פונקצית "חיסכון באנרגיה" הופעלה, לחיצה על לחצן Sleep תבטל את הפונקציה "חיסכון

באנרגיה".

פונקצית "נעילת לחצנים"

לחיצה בו זמנית על הלחצנים ו תפעיל או תבטל את הפונקציה של "נעילת לחצנים". כאשר

פונקצית "נעילת לחצנים" מופעלת, הסימן מופיע על תצוגת השלט רחוק. אם לוחצים על הלחצנים

בשלט, הסימן מהבהב ללא שליחת אות.

פונקצית "מעבר מיחידות טמפרטורה C ל-F"

במצב OFF יש ללחוץ על לחצן ולחצן MODE בו-בזמן כדי לשנות את תצוגת הטמפרטורה ממעלות C

למעלות F .

חיבור למגע יבש BMS

אפשרות להפעלה או כיבוי המזגן בהפעלה קיים בעזרת רכיב חיצוני (אופציה).

הוראות הפעלה – כללי

1 .לאחר חיבור המזגן לרשת החשמל, לחץ על לחצן ההפעלה והכיבוי OFF/ON .

 

2 .לחץ על לחצן MODE) מצב פעולה) כדי לבחור את מצב הפעולה הרצוי:

.Dry Cool, Auto, Fan, Heat

3 .לחצן על לחצן או כדי לכוון את הטמפרטורה הרצויה.

4 .לחץ על לחצן FAN כדי לבחור את המהירות הרצויה למאוורר: אוטומטית, נמוכה, נמוכה בינונית,

בינונית, בינונית גבוהה או גבוהה.

5 .לחץ על לחצן Swing כדי לכוון את זווית הטיית זרם האוויר.

היכרות עם הפונקציות המיוחדות במזגן

גלאי נוכחות

ניתן לחסוך באנרגיה ובהוצאות החשמל באמצעות חיבור גלאי נוכחות למזגן המיועד לכבות את המזגן

כאשר אין נוכחות פעילה של אנשים בחדר.

גלאי הנוכחות בודק באופן רציף נוכחות פעילה של אנשים בחדר ובמידה ובמשך 6 דקות רצופות אין זיהוי

של תנועה בחדר, הגלאי מפסיק את פעולת המזגן.

במידה והגלאי מזהה מחדש נוכחות פעילה של אנשים בחדר, המזגן יחזור לפעולה בהתאם לכיוונים

האחרונים בהם פעל (קירור, חימום, טמפ' מהירות מאוורר וכו').

1 .הגלאי לא יפעיל את המזגן כאשר מכבים את המזגן באמצעות השלט.

2 .כאשר מותקן גלאי נוכחות, אין להפעיל את המזגן במצב FEEL I או OFF TIMER/ON TIMER.

פונקצית Timer Multi מחזורי הפעלה מרובים

באמצעות פונקציה זו ניתן להגדיר 2 מחזורי הפעלה ביממה (TIMERS TWO (או 3 מחזורי הפעלה

(THREE TIMERS) ביממה

הכנות לפני כניסה לפונקצית Timer Multi

1 .וודא שהשעון בשלט הרחוק מכוון (לכיוון, ראה עמוד 13.(

2 .בטל את פונקצית Timer Multi:

א. לחץ ברצף על לחצן LIGHT 8 פעמים תוך 5 שניות כדי למחוק את ההגדרות של פונקצית MULTI

TIMER – ישמעו 8 צפצופי התראה.

ב. בטל את כל הטיימרים אשר מכוונים בשלט רחוק באמצעות לחצני OFF TIMER / ON TIMER.

תכנות המזגן להפעלת TIMERS TWO) 2 מחזורי הפעלה ביממה)

1 .לחץ ברצף על לחצן LIGHT 6 פעמים תוך 5 שניות כדי להיכנס למצב TIMERS THREE ,ישמע

צפצוף התראה אחד לכניסה למצב תכנות.

2 .תוך 2 דקות קבע 3 מחזורי הפעלה:

א. לחץ על כפתור ה- ON TIMER וקבע שעת התחלת הפעולה מס' 1 ,לאחר סיום קביעת זמן

ההפעלה מס' 1 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- ON TIMER.

ב. לחץ על כפתור ה- OFF TIMER וקבע שעת הפסקת הפעולה מס' 1 ,לאחר סיום קביעת זמן

הפסקה מס' 1 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- OFF TIMER.

ג. ישמעו 2 צפצופי התראה להצלחה לכניסה לפעולת הפעלה / הפסקה ראשונה.

ד. לחץ על כפתור ה- ON TIMER פעמיים וקבע שעת התחלת הפעולה מס' 2 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפעלה מס' 2 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- ON TIMER פעם אחת .

ה. לחץ על כפתור ה- OFF TIMER פעמיים וקבע שעת הפסקת הפעולה מס' 2 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפסקה מס' 2 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- OFF TIMER פעם אחת .

ו. ישמעו 3 צפצופי התראה להצלחה לכניסה לפעולת הפעלה / הפסקה שנייה.

ז. אם קביעת 2 מחזורי ההפעלה נכשלה, ישמעו 6 צפצופי התראה והקביעה הקודמת של מחזורי

ההפעלה תישאר פעילה.

תכנות המזגן להפעלת TIMERS THREE) 3 מחזורי הפעלה ביממה)

1 .לחץ ברצף על לחצן LIGHT 6 פעמים תוך 5 שניות כדי להיכנס למצב TIMERS THREE ,ישמע

צפצוף התראה אחד לכניסה למצב תכנות.

2 .תוך 2 דקות קבע 3 מחזורי הפעלה:

א. לחץ על כפתור ה- ON TIMER וקבע שעת התחלת הפעולה מס' 1 ,לאחר סיום קביעת זמן

ההפעלה מס' 1 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- ON TIMER.

ב. לחץ על כפתור ה- OFF TIMER וקבע שעת הפסקת הפעולה מס' 1 ,לאחר סיום קביעת זמן

הפסקה מס' 1יש ללחוץ שוב על כפתור ה- OFF TIMER.

ג. ישמעו 2 צפצופי התראה להצלחה לכניסה לפעולת הפעלה / הפסקה ראשונה.

ד. לחץ על כפתור ה- ON TIMER פעמיים וקבע שעת התחלת הפעולה מס' 2 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפעלה מס' 2 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- ON TIMER פעם אחת .

ה. לחץ על כפתור ה- OFF TIMER פעמיים וקבע שעת הפסקת הפעולה מס' 2 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפסקה מס' 2 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- OFF TIMER פעם אחת .

ו. ישמעו 3 צפצופי התראה להצלחה לכניסה לפעולת הפעלה / הפסקה שנייה.

ז. לחץ על כפתור ה- ON TIMER פעמיים וקבע שעת התחלת הפעולה מס' 3 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפעלה מס' 3 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- ON TIMER פעם אחת .

ח. לחץ על כפתור ה- OFF TIMER פעמיים וקבע שעת הפסקת הפעולה מס' 2 ,לאחר סיום קביעת

זמן ההפסקה מס' 2 יש ללחוץ שוב על כפתור ה- OFF TIMER פעם אחת .

ט. ישמעו 4 צפצופי התראה להצלחה לכניסה לפעולת הפעלה / הפסקה שלישית.

י. אם קביעת 3 מחזורי ההפעלה נכשלה, ישמעו 6 צפצופי התראה והקביעה הקודמת של מחזורי

ההפעלה תישאר פעילה.

ביטול פונקצית TIMER MULTI

לחץ ברצף על לחצן LIGHT 8 פעמים תוך 5 שניות כדי למחוק את ההגדרות של פונקצית

.MULTI TIMER

פעולות לא חוקיות בהגדרות של פונקצית TIMER MULTI

1 .משך הכנסת נתונים מעל 2 דקות במצב TIMERS TWO או מעל 3 דקות במצב TIMERS THREE.

2 .מחזורי ההפעלה אינם מורכבים מצירופים של OFF-ON בלבד או ON-OFF בלבד.

3 .ישנה חפיפה בין מחזורי ההפעלה.

4 .קביעת משכי זמן קצרים מ- 4 דקות.